Privacystatement

Privacystatement

Privacystatement Flexitalent

Dit is de privacyverklaring van Flexitalent (hierna “Flexitalent” of “wij”).

Flexitalent is gevestigd in Zwijndrecht aan de Lindtsedijk 20(B).
Het Kamer van Koophandel-nummer van Flexitalent is: 88611833

Flexitalent is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacy statement.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij uw privacy waarborgen en welke rechten u heeft.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van werkzoekenden, werknemers, (aanstaande) kandidaten, vertegenwoordigers van zakelijke relaties en gebruikers van de website van Flexitalent, sollicitanten en alle overige relaties van Flexitalent. Als u ervoor kiest om Flexitalent vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid.

Flexitalent is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, flexkrachten, werknemers en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van een ieder welke in relatie staan of hebben gestaan met Flexitalent, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Flexitalent houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet aan de bescherming van persoonsgegevens stelt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld contactgegevens, curriculum vitae (‘CV’) en online identificator. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische afkomst, strafrechtelijk verleden, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, vakbondslidmaatschap, gegevens over gezondheid of seksueel gedrag.

Welke persoonsgegevens verwerkt Flexitalent en met welk doel?

Flexitalent verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Zo verwerkt Flexitalent persoonsgegevens bij het zoeken naar kandidaten en in het kader van het sluiten van (arbeids-)overeenkomsten.

In andere gevallen baseert Flexitalent zich op een gerechtvaardigd belang of dat van een andere partij, zoals bijvoorbeeld van een opdrachtgever. Flexitalent verwerkt in principe geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld gegevens van medische keuringen voor specifieke functies, en indien hiertoe voor Flexitalent een wettelijke grondslag bestaat.

Wij verzamelen informatie van gebruikers van de website. Deze is niet identificeerbaar, bijvoorbeeld:

 • De datum en tijd van toegang.
 • De bron vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website.
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt.
 • De onderdelen van de website die u bezoekt.
 • De pagina’s van de website of app die u heeft bezocht.
 • Informatie over het type apparaat dat u gebruikt
 • Het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website.

Flexitalent maakt gebruik van cookies en web-statistieken. Dit heeft als doeleinden om te zien hoe de gebruiker de website gebruikt en om de website te optimaliseren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze cookieverklaring (zie de verklaring aan het einde van het document onder “Cookieverklaring”).

Aan het einde van dit privacy statement is een overzicht opgenomen van de doelen van de verwerkingen met de daarbij te verwerken persoonsgegevens alsmede een gespecificeerde lijst per verwerking.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van de dienstverlening van Flexitalent. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder:

 • Bemiddeling
 • Uitzenden
 • Detacheren
 • Deta-vast
 • Werving & Selectie
 • Verloning
 • ZZP
 • Advies

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Wanneer deelt Flexitalent persoonsgegevens?

Flexitalent deelt persoonsgegevens binnen Flexitalent alleen met medewerkers die geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot deze gegevens. Alle medewerkers zijn onderworpen aan geheimhouding.

Delen met opdrachtgevers:

 • Flexitalent deelt persoonsgegevens van kandidaten en medewerkers met opdrachtgevers.
 • Bij het voorstellen van kandidaten en medewerkers aan (potentiële) opdrachtgevers, gebruikt Flexitalent een eigen format CV dat door medewerkers van Flexitalent op basis van sollicitatiegegevens van betrokkenen is opgesteld.

Delen met verwerkers:

 • Flexitalent schakelt leveranciers in die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Flexitalent.
 • Zij sluit met alle verwerkers van persoonsgegevens verwerkersovereenkomsten af.
 • Flexitalent beoordeelt vooraf de beveiligingsmaatregelen en de naleving van de privacyregelgeving en ziet hier periodiek op toe, alsmede op naleving van gesloten verwerkersovereenkomsten.
 • Flexitalent verstrekt op verzoek van politie en justitie uitsluitend persoonsgegevens indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Geeft Flexitalent persoonsgegevens door buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee. Flexitalent houdt zich uitsluitend bezig met bemiddeling op de Nederlandse markt.

Hoe lang bewaart Flexitalent persoonsgegevens?

Flexitalent bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van haar doelen. In sommige gevallen is Flexitalent gehouden persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren, bijvoorbeeld vanwege fiscale verplichtingen. Na afloop van de bewaartermijn, of naar aanleiding van geslaagde verwijderverzoeken van betrokkenen, verwijdert Flexitalent de persoonsgegevens uit haar systemen.

Voor de twee onderstaande situaties hanteert Flexitalent de volgende bewaartermijnen:

 • Recruitment via externe bronnen: maximaal 30 dagen nadat betrokkenen door Flexitalent zijn gevonden, neemt Flexitalent contact met hen op om haar interesse in betrokkenen kenbaar te maken.
 • Persoonsgegevens van kandidaten die niet voor Flexitalent werkzaam zijn of zijn geweest maar wel blijk hebben gegeven van hun interesse in Flexitalent: 2 jaar na de datum van opname van de persoonsgegevens in de administratie van Flexitalent.

Indien u voor Flexitalent werkt/heeft gewerkt zijn uw persoonsgegevens beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Flexitalent.

Welke rechten hebben betrokkenen?

Flexitalent respecteert de rechten van betrokkenen ten aanzien van hun persoonsgegevens. Sommige rechten kunnen altijd worden uitgeoefend. andere slechts onder bepaalde voorwaarden. Flexitalent kan bijvoorbeeld het verzoek van betrokkenen om hun persoonsgegevens te verwijderen niet inwilligen als er een wettelijk verplichting bestaat om die persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren.

Betrokkenen kunnen de volgende rechten uitoefenen:

 • Intrekking van gegeven toestemming voor verwerking van persoonsgegevens.
 • Inzage in persoonsgegevens.
 • Correctie van onjuiste persoonsgegevens.
 • Verwijdering van persoonsgegevens als Flexitalent deze niet langer nodig heeft.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Flexitalent of een andere verwerkingsverantwoordelijke, als betrokkenen zwaarwegende redenen hiervoor hebben.
 • Beperking van de verwerking van persoonsgegevens in bij wet bepaalde gevallen.
 • Gegevensoverdracht van eigen persoonsgegevens die aan Flexitalent zijn verstrekt in bij wet bepaalde gevallen.
 • Klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door Flexitalent bij de nationale toezichthoudende autoriteit.

Voornoemde rechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van de eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan deze rechten uit te oefenen ten aanzien van persoonsgegevens van anderen. Flexitalent kan hiervoor aan betrokkenen vragen zich nader te identificeren.

Hoe beveiligt Flexitalent persoonsgegevens?

Flexitalent treft passende technische en organisatorische maatregelen om de privacy van betrokkenen en de vertrouwelijkheid van hun persoonsgegevens te beschermen.

De infrastructuur van Flexitalent wordt voortdurend gemonitord. In een vroeg stadium kunnen bedreigingen of aanvallen worden gesignaleerd en kan actie worden ondernomen. Flexitalent heeft beleid en procedures opgesteld voor het tijdig melden van datalekken. Daarnaast wordt de infrastructuur van Flexitalent gescand op virussen, schadelijke software en inbraakpogingen. Flexitalent laat de infrastructuur en de beveiligingsprocessen geregeld door een onafhankelijke auditor controleren. Flexitalent verstuurt persoonsgegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS), te herkennen aan “https” en het hangslotsymbool in de adresbalk van de browser.

Verder heeft Flexitalent in haar systemen geborgd dat niet iedereen binnen haar organisatie toegang heeft tot persoonsgegevens. De toegang is beperkt tot Flexitalent-medewerkers voor wie de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Betrokkenen kunnen zelf bijdragen aan de bescherming van hun persoonsgegevens door bijvoorbeeld:

 • Het E-uur account met een sterk wachtwoord te beveiligen.
 • Wijzigingen in de eigen persoonsgegevens zelf via E-uur in te voeren.
 • Betrokkenen kunnen hiervoor ook contact met Flexitalent opnemen.
 • Voorzichtig om te gaan met het vrijgeven van persoonsgegevens indien betrokkenen reageren op vacatures en berichten die Flexitalent op sociale media heeft geplaatst. De informatie die daar wordt geplaatst kan openbaar zijn.

Contact opnemen met Flexitalent?

Voor vragen naar aanleiding van dit privacy statement kunnen betrokkenen zich wenden tot Flexitalent te Zwijndrecht, te bereiken via onderstaande contactgegevens:

Flexitalent
Lindtsedijk 20B
3336 LE Zwijndrecht
T.: 078-3036480 
E.: info@flexitalent.nl
I.: www.flexitalent.nl

Melding (mogelijke) inbreuk op de beveiliging?

In geval van een (mogelijke) inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens worden betrokkenen verzocht Flexitalent daarover zo spoedig mogelijk te informeren via info@flexitalent.nl onder vermelding van ‘Data-lek’ in de onderwerpsregel van het bericht.

Wijziging Privacy Verklaring

Flexitalent kan dit privacy statement aanpassen. Wijzigingen worden direct overgenomen en op de website gepubliceerd. Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 22 augustus 2023

Overzicht doelen van verwerkingen en te verwerken persoonsgegevens

Bij gebruik maken van de website van Flexitalent

Doel van de verwerking:

 • Om online te reageren op vacatures.
 • Kennis te nemen van de dienstverlening van Flexitalent en deze vervolgens te verbeteren.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Online reageren: voornaam, achternaam, e-mailadres. mogelijk CV of motivatie.
 • In het kader van recruitment.


Doel van de verwerking:

 • Het verzorgen van trainingen, beurzen en in-house dagen.
 • Om op verzoek van betrokkenen CV’s of professionele sociale media profielen te beoordelen.
 • Zoeken en benaderen van potentiële kandidaten op initiatief van Flexitalent.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Verzorging van trainingen, beurzen en in-house dagen: voornaam, achternaam, e-mailadres, CV.
 • Beoordeling: CV, profiel.
 • Zoeken en benaderen: contactgegevens, link naar sociale media profiel en berichten die naar Flexitalent worden verzonden.

Sociale media en job boards

Doel van de verwerking:

 • Om interesse voor Flexitalent te genereren:
 • Om betrokkenen in staat te stellen online te reageren.
 • Om te reageren op vragen van betrokkenen.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Onlinereactie: contactgegevens, vacatures en reacties van betrokkenen.
 • Reactie van Flexitalent op vragen van betrokkenen: contactgegevens en vacature/ reacties van betrokkenen.

Evenementen en nieuwsbrieven

Doel van de verwerking:

 • Organisatie van evenementen en activiteiten om betrokkenheid bij Flexitalent van kandidaten, werknemers, vertegenwoordigers van zakelijke relaties en gebruikers van de website van Flexitalent te stimuleren.
 • Om kennis en interessante onderwerpen met betrokkenen uit te wisselen.
 • U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indient u zich hiervoor te hebben aangemeld (opt-in).

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Organisatie van evenementen en activiteiten: contactgegevens, interesses, persoonsgegevens noodzakelijk voor het verzorgen van vervoer en dieetwensen.

Solliciteren bij Flexitalent

Doel van de verwerking:

 • Voor de beoordeling van de geschiktheid en beschikbaarheid van een kandidaat voor een vacature.
 • Voor het opstellen en delen met opdrachtgevers van een CV van betrokkenen op basis van het Flexitalent format.
 • Voor de selectie van kandidaten voor vacatures van Flexitalent en opdrachtgevers.
 • Om digitale dossiers van betrokkenen aan te maken.
 • Om de tevredenheid van betrokkenen over de sollicitatieprocedures te waarborgen door middel van tevredenheidsonderzoeken.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke gegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit.
 • Contactgegevens: woonadres, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Opleiding en vaardigheden: opleidingen, trainingen, diploma’s, certificaten, cijfers, expertise, taalvaardigheid.
 • Werkhistorie: vorige en huidige werkgevers, functies en ervaring.
 • Sociale mediagegevens: link naar sociale media profielen van betrokkenen.
 • Sollicitatiegegevens: CV, motivatiebrief, vacature, gewenst aantal uren, vervoersvoorkeuren, bezit van een rijbewijs.
 • Extra persoonsgegevens die betrokkenen aan Flexitalent verstrekken, zoals een foto.
 • Notities van Flexitalent medewerkers.

Met betrekking tot overige interne doelen

Doel van de verwerking:

 • Om kwaliteitsstandaarden en certificeringen te behalen en te behouden.
 • Om subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Voor het genereren van managementinformatie.
 • Om interne controles te verzorgen.
 • Om de bedrijfsveiligheid te waarborgen.
 • Om audits en accountantscontroles mogelijk te maken.

Gespecificeerde lijst van Persoonsgegevens per verwerking

Flexitalent zal van flexkrachten (uitzendkrachten), inleners, ZZP’ers persoonsgegevens verwerken. Het betreft hier met name de onderstaande gegevens.

 • NAW-gegevens
 • Administratienummer
 • Geslacht
 • Functie
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • CV, inclusief werkervaring en opleiding
 • Diploma’s en certificaten
 • Kopie paspoort/ID
 • Nationaliteit en taal
 • Pasfoto & video (introductie) – op vrijwillige basis
 • Beschikbaarheidsgegevens
 • Verblijfsvergunning en werkvergunning
 • Correspondentie met flexkrachten
 • Uitzendovereenkomst
 • Financiële gegevens, bankrekeningnummer, salarisafspraken, inhoudingen daarop en vergoedingen, loonafrekeningen, jaaropgaven, loonheffingsformulieren
 • Burgerservicenummer
 • Gegevens over bruikleen of lease
 • Handtekening
 • Burgerlijke staat
 • Verlofgegevens

Opdrachtgevers/inleners:

 • NAW-contactpersoon
 • Factuurgegevens
 • Btw-nummer
 • KVK
 • Informatie met betrekking tot inlenersbeloning

ZZP:

 • NAW
 • Btw-nummer
 • KVK
 • Bankrekeningnummer

Cookieverklaring

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website op uw browser (van uw computer, tablet of mobiele telefoon) worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen.

Opgebouwde informatie in cookies is niet gekoppeld aan uw naam, (IP-)adres en/of e-mailadres.  Voor zover persoonsgegevens worden verzameld, worden die verwerkt conform de bepalingen van ons “Privacystatement”, wat hierboven is beschreven.

Welke cookies gebruiken wij en waarom

Cookies worden door Flexitalent geplaatst. Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Flexitalent website:

Functionele cookies

Flexitalent plaatst cookies:

 • Om te zorgen dat de website werkt zoals wij willen hoe de website moet werken.
 • Om te voorkomen dat uw acties meerdere malen opnieuw moet uitgevoerd, bijvoorbeeld dat u bij een volgend bezoek aan de website automatisch wordt ingelogd.
 • Die uw gebruik van de website vergemakkelijken (bijvoorbeeld omdat daarmee uw voorkeursinstellingen worden onthouden).

Opslagtermijn: Sessie – 2 jaar

Web-statistieken/Analytische cookies

Wij maken gebruik van cookies voor web-statistieken. Wij maken gebruik van cookies om de website te optimaliseren, hieronder vallen de volgende punten:

 • Werking van de website te monitoren.
 • De website verbeteren op basis van prestaties.
 • Om de effectiviteit van campagnes te beoordelen.

Wij gebruiken deze om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Daardoor kunnen wij de website nog beter op bezoekers afstemmen. De gegevens worden geanonimiseerd verzameld en worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de prestaties van de website. Flexitalent meet het websitebezoek met Google Analytics. Alleen Flexitalent heeft toegang tot de verzamelde data in Google Analytics. Om u een idee te geven hoe de verzamelde gegevens worden gebruikt, is er op de site van Google een voorbeeld van de software te bekijken.

Opslagtermijn: Sessie – 2 jaar

Advertentie- of targetingcookies

Deze cookies worden geplaatst door Flexitalent. Met deze cookies vergroten wij de relevantie van het aanbod op de eigen website of op websites van derden op basis van anoniem surfgedrag op onze website. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zorgen dat de advertenties die u ziet relevanter zijn voor u.

Opslagtermijn: Sessie – 2 jaar

Verwijzing naar derde partijen (o.a. social media)

Onze website bevat links en buttons met verwijzingen naar websites van derde partijen. Dit zijn onder andere Facebook, Twitter, Linkedin en Google+. Op het moment dat u een dergelijke link of button aanklikt, verlaat u onze website en zijn deze derde partijen verantwoordelijk voor het cookiegebruik op hun website. Hier hebben wij geen invloed op. We verwijzen daarom voor meer (cookie)informatie naar de desbetreffende websites.

Afmelden

Voordat u onze website gebruikt, kiest u zelf welke cookies we gebruiken. Als u uw keuze wilt aanpassen, kan dat in de cookie-instellingen.

Kantoor

Lindtsedijk 20 (B)
3336 LE Zwijndrecht

Contact

E-mail: info@flexitalent.nl
Kantoor: (078) 303 64 80
WhatsApp: 06-38377180

BTW-nummer: 
NL864710975B01
KvK nummer: 88611833

Stuur direct jouw CV toe

Ben je op zoek naar een baan? Stuur dan direct je gegevens naar ons toe. We nemen zo snel als mogelijk contact op.

 • Max. bestandsgrootte: 32 MB.