Disclaimer


 

 

 

Lees de onderstaande gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. De toegang tot en het gebruik van de website zijn onderworpen aan deze voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website, op welke wijze dan ook, aanvaardt u akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden.

In het Privacy Statement vindt u informatie over de wijze waarop Flexitalent omgaat met de gegevens die via onze website binnenkomen. Deze website bevat gegevens die naar ons beste weten en overtuiging voldoen aan de regelgeving die in Nederland van kracht is. Flexitalent kan geen verzekering geven betreffende de rechtmatigheid of aanvaardbaarheid van deze website en de gegevens erop in andere landen of rechtsgebieden. Flexitalent heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde in te trekken of te wijzigen.

Intellectueel eigendom
Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van Flexitalent. U mag de gegevens op deze website bekijken, kopiëren, printen en verspreiden onder de voorwaarden dat u:

  • de gegevens uitsluitend voor persoonlijke interne doeleinden gebruikt. Gebruik voor openbare of handelsdoeleinden is uitdrukkelijk verboden.
  • de kopie van de gegevens voorziet van de volgende mededeling: ©2024 Flexitalent. Alle rechten voorbehouden.
    De Flexitalent merknaam en de Flexitalent logo’s op deze website zijn handelsmerken van Flexitalent en staan als zodanig geregistreerd.

Aansprakelijkheid
Deze website is een etalage met algemene informatie voor bezoekers over Flexitalent en haar producten en diensten en kan op ieder moment worden veranderd. Flexitalent kan niet instaan voor de volledigheid of juistheid van de informatie.
Om volledigheid of juistheid te verifiëren, dient u contact met ons op te nemen. Flexitalent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van de gegevens, dan wel de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website, behoudens indien deze schade te wijten is aan Flexitalent door opzet of grove schuld. De website kan links bevatten naar websites die buiten het www.flexitalent.nl domein liggen. Flexitalent is niet verantwoordelijk voor deze websites. De links naar zulke websites worden aangebracht voor uw gemak en impliceren niet dat Flexitalent deze websites of de inhoud ervan ondersteunt.

Vertrouwelijkheid van uw informatie
Flexitalent wenst via haar website geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u te ontvangen. Alle informatie die Flexitalent via haar website ontvangt, met uitzondering van uw persoonlijke identificeerbare informatie, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Door het versturen van informatie aan Flexitalent via deze website of op een andere elektronische manier, verleent u aan Flexitalent een onbeperkte en onherroepelijke licentie om die informatie te gebruiken, te reproduceren, te tonen, te wijzigen en te distribueren, en staat het Flexitalent vrij die informatie, met inbegrip van alle daarin vervatte ideeën, kennis en technieken, kosteloos voor welk doel dan ook te gebruiken.

Vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de website Flexitalent.nl dan kunt u via info@flexitalent.nl dat aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de website niet volledig is of fouten bevat horen wij dit graag van u. De informatie op deze website wordt (vrijwel) dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

E-mail
De informatie in de e-mail berichten van Flexitalent is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Wanneer u een e-mail bericht van Flexitalent per abuis ontvangt, gelieve onmiddellijk contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Wij verzoeken u dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Flexitalent aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige danwel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor door haar daarbij overgebrachte virussen.