back-up

 Algemene Voorwaarden

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1. Werkingssfeer

 1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, offertes, zoekopdrachten aan en overeenkomsten met Flexitalent, alsmede onderhandelingen met Flexitalent, hierna aan te duiden als “Flexitalent”.
 2. Een Opdrachtgever, die eenmaal een Zoekopdracht heeft gegeven aan of een Overeenkomst is aangegaan met Flexitalent, waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, wordt geacht ook bij eventuele daarna aangegane onderhandelingen c.q. gegeven Zoekopdrachten en aangegane Overeenkomsten (stilzwijgend) met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt op voorhand nadrukkelijk door Flexitalent van de hand gewezen.
 4. Voor zover de Zoekopdracht of de Overeenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Zoekopdracht of Overeenkomst.
 5. Indien Flexitalent op enig moment haar rechten uit de Algemene Voorwaarden, de Zoekopdracht en/of de Overeenkomst niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.
 6. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk door Flexitalent en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 7. Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden, de Zoekopdracht of de Overeenkomst nietig is, of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden, de Zoekopdracht of de Overeenkomst onverkort van kracht. Partijen zullen de nietige of vernietigbare bepaling vervangen door een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk benadert.
 8. Flexitalent heeft het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
  Opdrachtgever wordt geacht iedere wijziging van de Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze binnen 5 werkdagen na kennisgeving van de wijzigingen door Flexitalent geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 2. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Zoekopdracht: de (schriftelijke) overeenkomst tussen Opdrachtgever en Flexitalent tot het zoeken van Kandidaten in het kader van de Dienstverlening van Flexitalent.
  Het doel van de Zoekopdracht is de totstandkoming van een Overeenkomst.
 3. Overeenkomst: de (schriftelijke) (Model) overeenkomst tussen Opdrachtgever en Flexitalent waarin, al dan niet na een geslaagde Zoekopdracht door Flexitalent, wordt vastgelegd onder welke specifieke voorwaarden en omstandigheden, daaronder begrepen het soort Dienstverlening een Kandidaat werkzaamheden zal gaan verrichten voor Opdrachtgever onder diens leiding en toezicht.
 4. Kandidaat: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Flexitalent (wordt of) is ingeschreven met het oog op het verrichten van werkzaamheden door tussenkomst van Flexitalent en haar Dienstverlening.
 5. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma, coöperatie, of commanditaire vennootschap die een Zoekopdracht heeft gegeven aan Flexitalent, althans hiertoe voornemens is, of die een Overeenkomst met Flexitalent is aangegaan.
 6. Gelieerde Vennootschap: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma, coöperatie, of commanditaire vennootschap die, direct dan wel indirect, verbonden is aan Opdrachtgever. Hieronder worden in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: vennootschappen behorende tot dezelfde groep c.q. hetzelfde concern als Opdrachtgever, deelnemingen en joint-ventures van Opdrachtgever, alsmede andere partijen waarmee Opdrachtgever een samenwerkingsverband is aangegaan, dan wel waarmee Opdrachtgever gezamenlijk in een bouwcombinatie optreedt.
 7. Dienstverlening: de diensten aangeboden door Flexitalent, zoals Detachering, Werving en Selectie, Bemiddeling Z(Z)P, Uitzenden, Deta-Vast, Payroll, Outplacement, Consultancy, inclusief de werkzaamheden in het kader van de Zoekopdracht.
 8. Flexkracht: iedere natuurlijke persoon, die een (flex)overeenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met Flexitalent teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.
 9. Detachering: de Overeenkomst waarbij Flexitalent een natuurlijke persoon ter beschikking stelt aan Opdrachtgever om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten.
 10. Gedetacheerde: de natuurlijke persoon die door Flexitalent in het kader van de (Overeenkomst tot) Detachering aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
 11. Bemiddeling Z(Z)P: de Overeenkomst waarbij Flexitalent een Z(Z)P’er, in het kader van diens uitoefening van zijn bedrijf of de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, ter beschikking stelt aan Opdrachtgever om zelfstandig werkzaamheden te verrichten.
 12. Werving en Selectie: de Overeenkomst waarbij Opdrachtgever zich jegens Flexitalent verbindt om een door Flexitalent, in het kader van de Zoekopdracht, geworven en geselecteerde Kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan wel deze op basis van een andersoortige overeenkomst rechtstreeks werkzaamheden, dus zonder tussenkomst van Flexitalent bij de uitvoering van de werkzaamheden, voor Opdrachtgever te laten verrichten.
 13. Z(Z)P’er: de Kandidaat die door tussenkomst van Flexitalent, op basis van een (Overeenkomst tot) Bemiddeling Z(Z)P, als zelfstandige in de uitoefening van zijn bedrijf dan wel in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.
 14. Inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning van een Kandidaat in dienst van de Opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de Kandidaat uitoefent. De inlenersbeloning bestaat volgens de CAO uit de navolgende elementen:
  a. Het geldende periodeloon in de schaal
  b. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting (naar keuze van Flexitalent te compenseren in tijd of geld)
  c. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslagen
  d. Initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald
  e. Kostenvergoedingen (voor zover Flexitalent deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen)
  f.  Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald

HOOFDSTUK 2: ZOEKOPDRACHT

Artikel 3. Totstandkoming van de Zoekopdracht

 1. De Zoekopdracht tussen Flexitalent en Opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de Zoekopdracht door Flexitalent aan Opdrachtgever.Flexitalent wordt geacht de Zoekopdracht juist en volledig weer te geven, tenzij Opdrachtgever Flexitalent binnen 3 dagen na ontvangst van de bevestiging uitdrukkelijk en schriftelijk anders bericht.
 2. De Zoekopdracht komt eveneens tot stand indien Flexitalent de uitvoering daarvan ter hand neemt, al dan niet in verband met het spoedeisende karakter van de te verrichten Dienstverlening. Flexitalent neemt onder andere de uitvoering van de Zoekopdracht ter hand zodra zij Kandidaten voorstelt c.q. voordraagt aan Opdrachtgever, een en ander ongeacht de omstandigheden waaronder en het doel waarmee dit gebeurt en ongeacht het uiteindelijke resultaat van dit voorstellen c.q. voordragen.
 3. Voor ieder beroep van Opdrachtgever op de Dienstverlening van Flexitalent zal een aparte Zoekopdracht tot stand komen. In de bijbehorende bevestiging zal worden omschreven wat de aard van de Dienstverlening van Flexitalent zal zijn.
 4. Alle aanbiedingen/offertes van Flexitalent zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding/offerte kenbaar is gemaakt.
 5. Toezeggingen, aanbiedingen, dan wel offertes van niet-leidinggevend personeel van Flexitalent binden haar niet, tenzij deze door (leidinggevend personeel van) Flexitalent schriftelijk zijn bevestigd.
 6. Het is Flexitalent ten allen tijde toegestaan om voor de uitvoering van een Zoekopdracht derden in te schakelen.

Artikel 4. Inhoud van de Zoekopdracht

 1. De Zoekopdracht strekt tot het zoeken van een Kandidaat door Flexitalent, in het kader van de Dienstverlening van Flexitalent en met het oog op de totstandkoming van een Overeenkomst tussen Flexitalent en Opdrachtgever.
 2. Flexitalent verbindt zich om zich naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap in te spannen bij het zoeken en voordragen van de Kandidaat.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan referenties in te winnen zonder toestemming van Kandidaat.

Artikel 5. Verbod indienstneming Kandidaat

 1. Wanneer Flexitalent in het kader van de Zoekopdracht Kandidaten aan Opdrachtgever voorstelt c.q. bij Opdrachtgever aandraagt, heeft te gelden dat het Opdrachtgever en aan hem Gelieerde Vennootschappen niet is toegestaan om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met of op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten door een Kandidaat, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie.
 2. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet indien meer dan 12 maanden zijn verstreken nadat Kandidaat is voorgesteld. De termijn van 12 maanden vangt aan op het moment dat tussen Flexitalent of Kandidaat en Opdrachtgever, voor het laatst contact is geweest in het kader van de Zoekopdracht.
 3. Opdrachtgever is bij overtreding van het bepaalde in dit artikel een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte van zes bruto-maandsalarissen, zoals begroot door Flexitalent en gebaseerd op een voltijddienstverband, met een minimum van € 10.000,00. Deze bepaling laat de mogelijkheid voor Flexitalent om schadevergoeding te vorderen onverlet.
 4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien de directie van Flexitalent deze bevestigd heeft.

HOOFDSTUK 3: DETACHERING
De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de (Overeenkomst tot) Detachering van Kandidaten van Flexitalent.

Artikel 6. Totstandkoming van de (Overeenkomst tot) Detachering

 1. De Detachering tussen Flexitalent en Opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de Detachering door Flexitalent aan Opdrachtgever en de ondertekening daarvan door Opdrachtgever.
 2. De Detachering wordt geacht, in het geval Opdrachtgever de Detachering (nog) niet heeft ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Opdrachtgever en/of Kandidaat/Gedetacheerde blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de Detachering.

Artikel 7. Inhoud van de (Overeenkomst tot) Detachering

 1. De Detachering strekt tot de terbeschikkingstelling van Gedetacheerde aan Opdrachtgever om onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.
 2. De duur, het tarief en nadere voorwaarden van de terbeschikkingstelling, alsmede de noodzakelijke informatie over de persoon van Gedetacheerde, worden overeengekomen (en vastgelegd) in de Detachering.
 3. Flexitalent zal zich inspannen om Gedetacheerde, voor zover Opdrachtgever daartoe verzoekt, zorg te laten dragen voor naleving van interne regelgeving, daaronder begrepen de huisregels en instructies, voor zover dit redelijkerwijs van Gedetacheerde kan worden verlangd. Hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald, geldt hierbij echter onverkort.
 4. Het staat Flexitalent vrij iedere verhoging van de lonen, andere arbeidsvoorwaarden of kostenvergoedingen volgend uit de een eventueel op Flexitalent van toepassing zijnde CAO dan wel volgend uit de CAO binnen de branche waarin Gedetacheerde werkzaam is, door te berekenen aan Opdrachtgever en de tarieven dienovereenkomstig te verhogen. Flexitalent heeft eveneens het recht om het tarief te verhogen in geval van gewijzigde wetgeving, gewijzigde pensioenverplichtingen en/of wijziging van de sociale lasten.

Artikel 8. Voortgangsrapportages en urenverantwoording

 1. Gedetacheerde voert het aantal door hem of haar gewerkte (over)uren in in het door Flexitalent met dit doel beschikbaar gestelde systeem. Deze voortgangsrapportages, ook wel werkbriefjes genoemd, worden onverwijld door Opdrachtgever geaccordeerd, waarna Flexitalent aan de hand van de invoer zal overgaan tot facturering aan Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de voortgangsrapportages correct en tijdig door Gedetacheerde worden ingevoerd.
 3. De door Gedetacheerde ingeleverde voortgangsrapportage heeft bindende werking jegens Opdrachtgever, behoudens de mogelijkheid van Opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.
 4. Indien de voortgangsrapportage onjuistheden bevat of indien de voortgangsrapportage niet (tijdig) door de bevoegde persoon bij Opdrachtgever is geaccordeerd, is dit voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg hiervan van Flexitalent en/of derden.
 5. Indien Opdrachtgever weigert de voortgangsrapportage van Gedetacheerde te accorderen en/of niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een – naar zijn mening correct ingevulde – voortgangsrapportage aan Flexitalent verstrekt, heeft Flexitalent het recht het aantal gewerkte uren bindend vast te stellen, overeenkomstig de opgave van Gedetacheerde, dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, conform de overeengekomen arbeidsduur van Gedetacheerde.
 6. Flexitalent is ten allen tijde gerechtigd om de aan haar ter beschikking gestelde voortgangsrapportages te betwisten. Opdrachtgever zal haar hiertoe op verzoek onverwijld inzage geven in haar administratie. Indien Flexitalent en Opdrachtgever naar aanleiding van de betwisting van een voortgangsrapportage door Flexitalent geen overeenstemming weten te bereiken, zal Flexitalent gerechtigd zijn om het aantal gewerkte uren bindend vast te stellen.

Artikel 9. Arbeidsomstandigheden en aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever geldt als werkgever van Gedetacheerde in de zin van de Arbeidsomstandigenhedenwet en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving. Opdrachtgever verplicht zich om Gedetacheerde de werkzaamheden te laten uitvoeren conform de eisen uit wet- en regelgeving en om zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen en instructies aan Gedetacheerde te geven als redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat Gedetacheerde schade lijdt in de uitoefening van de werkzaamheden.
 2. Flexitalent sluit jegens Opdrachtgever elke aansprakelijkheid uit voor alle schade, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd personenschade en vermogenschade, uit welke hoofde dan ook en in de ruimste zin des woords, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd schade, die de Gedetacheerde lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, lijden en waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld, geleden in de uitoefening van de werkzaamheden, tijdens werkverkeer en/of tijdens vervoer dat op één lijn is te stellen met vervoer krachtens de arbeidsovereenkomst, alsmede voor schade opgelopen in een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden dat deze schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en/of goed werkgeverschap niet voor rekening van de Gedetacheerde komt.
 3. Indien Opdrachtgever de Gedetacheerde werkzaamheden laat of wil laten verrichten buiten Nederland, heeft schade die de Gedetacheerde lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, lijden tijdens of samenhangend met de dienstreis te gelden als schade opgelopen in een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden, als bedoeld in het voorgaande lid. Opdrachtgever is gehouden terzake een adequate verzekering af te sluiten.
 4. Indien Opdrachtgever de Gedetacheerde werkzaamheden laat of wil laten verrichten buiten Europa, is Opdrachtgever gehouden om een adequate verzekering af te sluiten, die dekking geeft in gevallen waarin de Gedetacheerde schade lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, schade lijden, zulks in de ruimste zin des woords, tijdens de uitoefening van de werkzaamheden of tijdens een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden, dat deze schade op grond van Nederlands recht dan wel het toepasselijk recht van een andere staat niet voor rekening van de Gedetacheerde, dan wel hun rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, komt. Opdrachtgever is hiertoe gehouden omdat het voor Flexitalent niet mogelijk is om deze risico’s adequaat te verzekeren.
 5. Flexitalent sluit jegens Opdrachtgever elke aansprakelijkheid uit voor alle schade, die de Gedetacheerde door diens handelen of nalaten veroorzaakt aan Opdrachtgever en derden, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd, personeelsleden en klanten van Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever is gehouden Flexitalent nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen personeel van Opdrachtgever, klanten van Opdrachtgever, Gedetacheerde, alsmede hun rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, in de ruimste zin des woords, ontstaan door of in verband met de Zoekopdracht of Overeenkomst. Opdrachtgever vergoedt Flexitalent alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand.
 7. Flexitalent draagt generlei aansprakelijkheid voor verbintenissen aangegaan door Gedetacheerde die Opdrachtgever of derden binden.
 8. Het op Detachering toepasselijke aansprakelijkheidsregime is voor het overige vastgelegd in “artikel 32. Aansprakelijkheid” van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 10. Tewerkstelling in het buitenland

 1. Het is Opdrachtgever verboden een Gedetacheerde buiten Nederland te werk te stellen of anderszins te verzoeken of te verplichten naar een plaats buiten Nederland te gaan in verband met de werkzaamheden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Flexitalent.
 2. Opdrachtgever dient Gedetacheerde op het eerste verzoek van Flexitalent onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren.

Artikel 11. Geheimhouding en nadere afspraken met Gedetacheerde

 1. Het staat Opdrachtgever vrij met Gedetacheerde geheimhouding ter zake van vertrouwelijke informatie over Opdrachtgever overeen te komen, mits dit schriftelijk gebeurt.
 2. Het staat Opdrachtgever vrij om een aparte regeling te treffen met Gedetacheerde aangaande rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van werkzaamheden van Gedetacheerde in het kader van de Detachering.

Artikel 12. Beëindiging van de (Overeenkomst tot) Detachering

In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 30 van deze Algemene Voorwaarden over de opzegging en ontbinding van de (Overeenkomst tot) Detachering heeft te gelden:

– dat Opdrachtgever Gedetacheerde, ongeacht de reden van opzegging c.q. ontbinding, onverwijld in kennis dient te stellen van de beëindiging van de Detachering;
– de Detachering van rechtswege eindigt, wanneer de overeenkomst tussen Flexitalent en de Gedetacheerde eindigt, ongeacht de reden daarvan. Flexitalent is niet schadeplichtig. Flexitalent zal zich desgewenst inspannen om voor vervanging zorg te dragen. Indien voor vervanging wordt zorg gedragen, ontstaat een nieuwe (Overeenkomst tot) Detachering;
– indien de beëindiging het resultaat is van omstandigheden aangaande de persoon van Gedetacheerde, zal Flexitalent zich desgewenst inspannen om voor vervanging zorg te dragen. Indien voor vervanging wordt zorg gedragen,ontstaat een nieuwe (Overeenkomst tot) Detachering;
– indien de duur van de Detachering afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis, of van het eindigen van een bepaald project, of indien Opdrachtgever de Detachering binnen de overeengekomen proeftijd wenst te beëindigen, is Opdrachtgever gehouden om, indien de einddatum bekend is, Flexitalent hiervan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk te informeren. Bij gebreke van een dergelijke tijdige aanzegging is Opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele schade van Flexitalent die daarvan het directe of indirecte gevolg is.

Artikel 13. Verbod indienstneming of overname Gedetacheerde

 1. Het is Opdrachtgever en aan Opdrachtgever Gelieerde Vennootschappen tijdens de Detachering, daaronder begrepen de tijd tussen het moment van totstandkoming van de Detachering en de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden door Gedetacheerde, niet toegestaan om met Gedetacheerde een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie. Opdrachtgever is bij overtreding van dit lid een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ter grootte van zes bruto-maandsalarissen, zoals begroot door Flexitalent en gebaseerd op een voltijddienstverband, met een minimum van € 10.000,00. Deze bepaling laat de mogelijkheid tot het vorderen van schadevergoeding onverlet.
 2. Het is Opdrachtgever en aan Opdrachtgever Gelieerde Vennootschappen slechts onder voorwaarde van een vergoeding aan Flexitalent toegestaan om, binnen zeven maanden na afloop van de Detachering, met Gedetacheerde een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie. De omvang van deze vergoeding is afhankelijk van de duur van de Detachering en het aantal gewerkte uren en bedraagt 25% van het uurtarief vermenigvuldigd met het verschil tussen 1000 uren en het aantal gewerkte uren. Opdrachtgever is BTW verschuldigd over deze vergoeding. De vergoeding wordt tussen Flexitalent en Opdrachtgever geacht een redelijke vergoeding te zijn, als bedoeld in artikel 9a lid 2 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.
 3. Bij de dienst “Deta-Vast” kan afgeweken worden van het bepaalde in het vorige lid.

Artikel 14. Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

 1. De Opdrachtgever dient Flexitalent bij het aangaan van de Zoekopdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat Flexitalent deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de Flexkracht, Gedetacheerde of Deta-Vast-er.
 2. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Zoekopdracht, dient Opdrachtgever, Flexitalent onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren.
 3. Indien de Opdrachtgever nalaat om Flexitalent tijdig te informeren, is Opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Flexitalent het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de Opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

Artikel 15. Functie en beloning

 1. Voor aanvang van de Opdracht verstrekt de Opdrachtgever de omschrijving van de door de Kandidaat uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de Opdrachtgever.
 2. De beloning van de Kandidaat, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
 3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de Kandidaat uitgeoefende functie, zal Opdrachtgever aan Flexitalent onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de Kandidaat zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling, kan tijdens de Opdracht worden aangepast, indien de Kandidaat op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO en/of de inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Flexitalent de beloning van de Kandidaat én het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De Opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan Flexitalent verschuldigd.
 4. Flexitalent is op grond van de CAO verplicht direct de inlenersbeloning toe te passen.
 5. De Opdrachtgever zal Flexitalent tijdig doch uiterlijk voor aanvang van de tewerkstelling van de Kandidaat, voorzien van informatie over alle in artikel 2 lid 14 bedoelde elementen van de inlenersbeloning (wat betreft de hoogte en tijdstip van initiële loonsverhogingen; alleen voorzover op dat moment bekend).
 6. Opdrachtgever stelt Flexitalent tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.
 7. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de inlenersbeloning en wordt aan de Opdrachtgever doorberekend.

HOOFDSTUK 4: WERVING EN SELECTIE

Artikel 16. Totstandkoming en inhoud van de (Overeenkomst tot) Werving en Selectie

 1. De Werving en Selectie tussen Flexitalent en Opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de Werving en Selectie door Flexitalent aan Opdrachtgever en de ondertekening daarvan door Opdrachtgever.
 2. De Werving en Selectie wordt geacht, in het geval Opdrachtgever de Werving en Selectie (nog) niet heeft ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Opdrachtgever en/of Kandidaat blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de Werving en Selectie.
 3. Door aanvaarding van Werving en Selectie verbindt Opdrachtgever zich ertoe een door Flexitalent, in het kader van de Zoekopdracht, geworven en geselecteerde Kandidaat, een arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan wel deze op basis van een andersoortige overeenkomst rechtstreeks werkzaamheden voor Opdrachtgever te laten verrichten.

Artikel 17. Vergoeding in kader van Werving en Selectie

 1. Opdrachtgever zal de in de (Overeenkomst tot) Werving en Selectie vermelde vergoeding aan Flexitalent verschuldigd zijn na totstandkoming van de Werving en Selectie. Deze vergoeding geldt als beloning voor de werkzaamheden van Flexitalent gedurende de Zoekopdracht en bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Opdrachtgever of de aan Opdrachtgever Gelieerde Vennootschap en Kandidaat.
 2. Flexitalent zal Opdrachtgever factureren bij doorkomst proeftijd (1 of 2 maanden) welke gelijk is voor vast personeel.

HOOFDSTUK 5: BEMIDDELING Z(Z)P’ERS
De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de (Model-Overeenkomst tot) Bemiddeling Z(Z)P van Kandidaten van Flexitalent.

Artikel 18. Totstandkoming van de (Model-Overeenkomst tot) Bemiddeling Z(Z)P

 1. De Bemiddeling Z(Z)P tussen Flexitalent en Opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de Bemiddeling Z(Z)P door Flexitalent aan Opdrachtgever en de ondertekening daarvan door Opdrachtgever.
 2. De Bemiddeling Z(Z)P wordt geacht, in het geval Opdrachtgever de Bemiddeling Z(Z)P (nog) niet heeft ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Opdrachtgever en/of Kandidaat/Z(Z)P’er blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de Bemiddeling Z(Z)P.

Artikel 19. Inhoud van de (Model-Overeenkomst tot) Bemiddeling Z(Z)P

 1. De Bemiddeling Z(Z)P strekt tot het verrichten van een opdracht voor Opdrachtgever door de Z(Z)P’er, als zelfstandige in de uitoefening van zijn bedrijf dan wel in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, middels tussenkomst van Flexitalent.
 2. De duur, het tarief en nadere voorwaarden van de opdracht worden overeengekomen (en vastgelegd) in de (Model-Overeenkomst tot) Bemiddeling Z(Z)P.

Artikel 20. Voortgangsrapportages en urenverantwoording

 1. Artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing op de Bemiddeling Z(Z)P, als tussen partijen een tarief per uur is overeengekomen. In dat geval geldt, dat waar in dat artikel staat “Gedetacheerde” moet worden gelezen “Z(Z)P’er”.

Artikel 21. Aansprakelijkheid

 1. Flexitalent sluit jegens Opdrachtgever alle aansprakelijkheid uit voor schade, die de Z(Z)P’er door diens handelen of nalaten veroorzaakt aan Opdrachtgever en derden, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd, personeelsleden en klanten van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is gehouden Flexitalent nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen personeel van Opdrachtgever, klanten van Opdrachtgever, Z(Z)P’er, alsmede hun rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, in de ruimste zin des woords, ontstaan door of in verband met de Zoekopdracht of Overeenkomst. Opdrachtgever vergoedt Flexitalent alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand.
 3. Door een Bemiddeling Z(Z)P aan te gaan, geven Flexitalent, de Z(Z)P’er en Opdrachtgever uiting aan hun uitdrukkelijke wens om de werkzaamheden niet op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW te doen verrichten, alsmede om te voorkomen dat sprake is van één van de in de wet genoemde fictieve dienstbetrekkingen, met het gevolg dat Flexitalent noch Opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor inhouding en afdracht van loon-/inkomstenbelasting alsmede (sociale) premies, zulks in de breedste zin des woords.
 4. Indien Flexitalent, als gevolg van de wijze waarop Opdrachtgever en de Z(Z)P’er feitelijk uitvoering geven aan de Bemiddeling
  Z(Z)P, geconfronteerd wordt met vorderingen van derden, daaronder – niet limitatief – begrepen de Belastingdienst en UWV WERKbedrijf, vrijwaart Opdrachtgever Flexitalent daarvoor. Opdrachtgever vergoedt Flexitalent alle met dergelijke vorderingen verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand. Tevens is Opdrachtgever verplicht op het eerste verzoek en onmiddellijk alle benodigde medewerking, daaronder niet limitatief begrepen het verstrekken van informatie en documenten, te verlenen bij het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.
 5. Indien zich een wijziging voordoet in de wijze waarop Opdrachtgever en de Z(Z)P’er feitelijk uitvoering geven aan de Bemiddeling
  Z(Z)P, is Opdrachtgever verplicht dit binnen 3 dagen na de wijziging bij Flexitalent te melden.

Artikel 22. Beëindiging van de (Model-Overeenkomst tot) Bemiddeling Z(Z)P
In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 30 van deze Algemene Voorwaarden over de opzegging en ontbinding van de
(Model-Overeenkomst tot) Bemiddeling Z(Z)P heeft te gelden:

– dat Opdrachtgever Z(Z)P’er, ongeacht de reden van opzegging c.q. ontbinding, onverwijld in kennis dient te stellen van de beëindiging van de Bemiddeling Z(Z)P;
– de Bemiddeling Z(Z)P van rechtswege eindigt, wanneer de Model-overeenkomst tussen Flexitalent en de Z(Z)P’er eindigt, ongeacht de reden daarvan. Flexitalent is niet schadeplichtig. Flexitalent zal zich desgewenst inspannen om voor vervanging zorg te dragen;
– indien de duur van de Bemiddeling Z(Z)P afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis, of van het eindigen van een bepaald project is Opdrachtgever gehouden om, indien de einddatum bekend is, Flexitalent hiervan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk te informeren.

HOOFDSTUK 6: PAYROLL
De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de (Overeenkomst tot) Bemiddeling middels Payroll.

Artikel 23. Inschrijving en Totstandkoming van de (Overeenkomst tot) Bemiddeling Payroll

 1. De Payrolling tussen Flexitalent en Opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de
  Payroll door Flexitalent aan Opdrachtgever en de ondertekening daarvan door Opdrachtgever.
 2. De Payrolling wordt geacht, in het geval Opdrachtgever de Payroll (nog) niet heeft ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Opdrachtgever en/of Payrollkracht blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de Payrolling.

Artikel 24. Inhoud van de (Overeenkomst tot) Payroll

 1. De Payrolling strekt tot de terbeschikkingstelling van Payrollkracht aan Opdrachtgever om onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.
 2. De duur, het tarief en nadere voorwaarden van de terbeschikkingstelling, alsmede de noodzakelijke informatie over de persoon van Payrollkracht, worden overeengekomen (en vastgelegd) in de Payroll overeenkomst.
 3. Een opdracht komt uitsluitend tot stand doordat Flexitalent een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht aanvaardt. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kan de opdracht uitsluitend geacht worden te zijn aanvaard, als Flexitalent een opdrachtbevestiging aan de Opdrachtgever heeft toegezonden.
 4. De opdrachtbevestiging wordt geacht de opdracht juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever schriftelijk en binnen 3 dagen na verzending tegen de opdrachtbevestiging reclameert. De Opdrachtgever geeft zijn recht om tegen de opdrachtbevestiging te reclameren prijs, zodra hij de Kandidaat tot de arbeid toelaat.
 5. Het toezenden van een ingevuld opdrachtformulier aan Flexitalent wordt aangemerkt als een verzoek aan Flexitalent om de in dat opdrachtformulier omschreven opdracht te aanvaarden. Flexitalent is te allen tijde vrij dit verzoek naast zich neer te leggen.
 6. Tenzij schriftelijk anders bedongen, stelt Flexitalent de Kandidaat niet op basis van exclusiviteit aan de Opdrachtgever ter beschikking. Dat wil zeggen dat Flexitalent gerechtigd is de Kandidaat -al dan niet volgtijdelijk- aan verschillende Opdrachtgevers ter beschikking te stellen.

Artikel 25. Duur van de opdracht

 1. De opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de duur van de opdracht gelijk aan de duur van de arbeidsovereenkomst die Flexitalent krachtens de opdracht met de Kandidaat is aangegaan.

Artikel 26. Einde opdracht van rechtswege

 1. Voor zover de opdracht niet op een andere wijze eerder eindigt, eindigt de opdracht in ieder geval van rechtswege op het moment dat de arbeidsovereenkomst tussen Flexitalent en Kandidaat eindigt.

Artikel 27. Beëindiging Payroll opdracht door opzegging van de Opdrachtgever

 1. De opzegging van de opdracht geschiedt ten allen tijde schriftelijk. De feitelijke beëindiging van de ter beschikkingstelling door de Opdrachtgever wordt niet als opzegging aangemerkt.
 2. Het schriftelijke verzoek van de Opdrachtgever om de ter beschikkingstelling te beëindigen met ingang van een bepaalde dag, impliceert de opzegging van de opdracht tegen diezelfde dag.
 3. De bewijslast van tijdige opzegging ligt bij Opdrachtgever.
 4. Indien op verzoek van de Opdrachtgever met de ter beschikking gestelde Kandidaat een proeftijd is overeengekomen, kan de Opdrachtgever de opdracht met onmiddellijke ingang opzeggen, voor zover deze opzegging niet later plaatsvindt dan de dag voorafgaande aan de dag waarop de proeftijd verstrijkt.
 5. a: Indien, ter uitvoering van een opdracht, met een Kandidaat: een arbeidsovereenkomst met uitzendbeding is overeengekomen, kan de Opdrachtgever de opdracht met onmiddellijke ingang doen eindigen door het beëindigen van de ter beschikkingstelling van de Kandidaat. Voor zover Flexitalent jegens de Kandidaat de in artikel 14, tweede lid, van de CAO-ABU, bedoelde aanzegtermijn dient te hanteren, neemt de Opdrachtgever een opzegtermijn in acht gelijk aan de genoemde aanzegtermijn.
  b: Indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (=detacheringsovereenkomst) zonder tussentijdse opzegtermijn is overeengekomen, kan de Opdrachtgever de opdracht uitsluitend opzeggen tegen het einde van de looptijd van de arbeidsovereenkomst.
  c: Indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (=detacheringsovereenkomst) met een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen, kan de Opdrachtgever de opdracht uitsluitend opzeggen tegen de eerste dag waarop Flexitalent de arbeidsovereenkomst, rechtsgeldig kan (doen) beëindigen.
  d: Indien een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is overeengekomen, kan de Opdrachtgever de opdracht uitsluitend opzeggen tegen de eerste dag waarop Flexitalent de arbeidsovereenkomst, rechtsgeldig kan (doen) beëindigen.
 6. Indien de Opdrachtgever de in het vorige lid vermelde opzegtermijnen niet in acht neemt, is hij een direct opeisbare vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is tenminste gelijk aan het honorarium dat de Opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest over de periode waarin de opdracht zou hebben voortgeduurd indien de opzegging zou hebben plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid. Voor zover de omvang van het honorarium over deze periode niet voorzienbaar is, wordt de vergoeding bepaald aan de hand van het gemiddelde gefactureerde honorarium over de voorafgaande 13 weken. De betaling van de vergoeding doet geen afbreuk aan het recht van Flexitalent om een aanvullende schadevergoeding te vorderen, voor zover de schade van Flexitalent ten gevolge van de onrechtmatige opzegging de hiervoor bedoelde vergoeding te boven gaat. Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing, indien Flexitalent met de Opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen dat er geen afnamegarantie van toepassing is.
 7. Voor zover aan de Kandidaat bij einde van het dienstverband een transitievergoeding toekomt als bedoeld in artikel 7:673 BW, is Flexitalent gerechtigd deze vergoeding in het kader van de eindafrekening, zonder nader overleg met de Opdrachtgever, aan de Kandidaat uit te betalen. De Opdrachtgever is in alle gevallen, naast hetgeen hij (in voorkomend geval) op grond van het bepaalde aan Flexitalent verschuldigd is, gehouden aan Flexitalent de kosten te vergoeden van de uitbetaalde transitievergoeding (inclusief werkgeverslasten) en/of de kosten van enig andere (schade) vergoeding verband houdende met de beëindiging van het dienstverband met de Kandidaat.
 8. Indien Flexitalent op verzoek van de Opdrachtgever niet overgaat tot uitbetaling van de transitievergoeding, zal de Opdrachtgever aan Flexitalent de kosten vergoeden die zij maakt in een vanwege de niet-betaling door de Kandidaat aanhangig gemaakte juridische procedure. Tot deze kosten behoren, zonder daartoe beperkt te zijn, de werkelijke te maken kosten van juridische bijstand van Flexitalent. Flexitalent is gerechtigd een voorschotbetaling te verlangen van in die procedure te maken kosten.

Artikel 28. Beëindiging van de Payroll opdracht door Flexitalent

 1. De opdracht en de daaruit voortvloeiende ter beschikkingstelling eindigt onverwijld wegens ontbinding, te rekenen vanaf het tijdstip dat Flexitalent de ontbinding van de opdracht inroept omdat:
  a: de Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van de betreffende opdracht of enig andere opdracht of verplichting jegens Flexitalent
  b: de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard ofwel aan de Opdrachtgever surseance van betaling is verleend ofwel de Opdrachtgever is toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (de WSNP)
 2. Indien Flexitalent de onverwijlde ontbinding van de opdracht inroept, laat dit onverlet het recht van Flexitalent om volledige schadevergoeding inclusief alle kosten (met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vorderen van de Opdrachtgever. Daarvoor geldt een minimumbedrag ter grootte van de vergoeding als bedoeld in artikel 27 lid 6) en/of 7) waarbij als dag waarop Flexitalent beroep doet op de ontbinding heeft te gelden als de dag van opzegging door de Opdrachtgever. Ten gevolge van de ontbinding zullen alle vorderingen van Flexitalent onmiddellijk opeisbaar zijn.
 3. Het recht van Flexitalent om zich op de onverwijlde ontbinding te beroepen, laat onverlet het recht van Flexitalent de opdracht tussentijds door middel van opzegging te doen eindigen, dan wel zich op enig andere wettelijke bepaling te beroepen die tot beëindiging van de opdracht en/of de ter beschikkingstelling leidt.


HOOFDSTUK 7: ALGEMENE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE DIENSTVERLENING

Artikel 29. Betaling

 1. Opdrachtgever is gehouden om elke door Flexitalent ingediende factuur voor haar Dienstverlening te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.
 2. Uitsluitend betalingen aan Flexitalent, op het door Flexitalent aangegeven (bank/giro)rekeningnummer, werken bevrijdend.
 3. Indien een factuur van Flexitalent niet binnen de geldende betalingstermijn is betaald, komt Opdrachtgever onmiddellijk en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist in verzuim te verkeren en zal deze een rente over het openstaande bedrag verschuldigd worden van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend.
 4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten, daarna de rente en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling ergens anders betrekking op heeft.
 5. De datum van betaling is de datum waarop de bank op het door Flexitalent aangewezen rekeningnummer het tegoed crediteert of de datum waarop het verschuldigde bedrag contant door Flexitalent is ontvangen.
 6. Reclames omtrent enige factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Flexitalent zijn ingediend. De bewijslast betreffende de tijdige ontvangst van de reclame door Flexitalent rust op Opdrachtgever. Na ommekomst van deze reclametermijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever het recht op reclame verwerkt. Een reclame en de behandeling daarvan doet overigens niet af aan de betalingsverplichting, welke niet wordt opgeschort.
 7. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten om tot incassering van de vordering te komen, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie dan ook verleend – komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 250,00.
 8. Het door Opdrachtgever aan Flexitalent verschuldigde Opdrachtgeverstarief welke wordt berekend over de uren waarop Flexkracht, Gedetacheerde, Deta-Vast, Payroller, Z(Z)P-er op grond van de overeenkomst en/ of voorwaarden aanspraak heeft, wordt altijd ten minste berekend over de door de kandidaat werkelijk gewerkte uren. Het Opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die Flexitalent verschuldigd is aan de Kandidaat. Over het Opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.
 9. Indien op enig moment, overeenkomstig artikel 15 lid 6 van deze voorwaarden, er wijzigingen in de inlenersbeloning plaats vinden, stelt Flexitalent de beloning van de Kandidaat en het Opdrachtgeverstarief opnieuw vast op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en inlenersbeloning. In de beloning en het Opdrachtgeverstarief worden alle bij de Opdrachtgever geldende elementen van de inlenersbeloning, meegenomen.
 10. Naast het in lid 9 bedoelde geval is Flexitalent in ieder geval ook gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de Opdracht aan te passen, indien de kosten van de arbeid stijgen:
 • als gevolg van wijziging van de CAO of wijziging van de bij de Opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
 • als gevolg van wijzigingen in of tengevolge van wet en regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of tengevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO voor flexibel Personeel of enig verbindend voorschrift;
 • als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO, de bij de Opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet- en regelgeving.
 1. Indien Opdrachtgever in strijd met de leden 9 en 10 van dit artikel niet instemt met betaling van het aangepaste Opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de Opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen.
 2. Iedere aanpassing van het Opdrachtgeverstarief wordt door Flexitalent zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de Opdrachtgever de beloning en/of het Opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is Flexitalent gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het Opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen. Flexitalent kan tevens hetgeen de Opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Flexitalent zijn gemaakt, aan de Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 30. Opschorting, opzegging en ontbinding

 1. Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te verkeren en zijn (resterende) schulden aan Flexitalent zullen onmiddellijk opeisbaar zijn, indien:
  a: Opdrachtgever zijn eigen faillissement, surseance van betaling of schuldsanering (WSNP) aanvraagt, failliet wordt verklaard dan wel toegelaten wordt tot de schuldsanering (WSNP), of aan Opdrachtgever uitstel van betaling wordt verleend;
  b: beslag is gelegd op een materieel gedeelte van het vermogen van Opdrachtgever en dit beslag niet binnen 14 dagen na beslaglegging is opgeheven;
  c: Opdrachtgever niet voldoet aan enige op hem rustende verplichting uit de Algemene Voorwaarden, de Zoekopdracht en/of de Overeenkomst;
  d: Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in gebreke is met voldoening van een factuur van Flexitalent binnen de overeengekomen termijn;
  e: Opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd, zijn onderneming, geheel of gedeeltelijk, staakt of zijn onderneming, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, verkoopt;
  f: een directe of indirecte wijziging plaatsvindt in de zeggenschap van (een deel van) de onderneming van Opdrachtgever.
 2. In de situaties zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, heeft Flexitalent het recht om, zonder nadere ingebrekestelling, zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar overige contractuele en wettelijke rechten:
  – de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, waaronder mede wordt verstaan het recht om een Flexkracht, Gedetacheerde (waaronder tevens freelancer c.q. doorlener, Deta-Vast-er) onmiddellijk terug te trekken, totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens Flexitalent is nagekomen;
  – de Zoekopdracht of Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, te ontbinden;
  – volledige en onmiddellijke betaling te eisen van enig bedrag dat Opdrachtgever aan Flexitalent verschuldigd is, ook voor zover dat nog niet opeisbaar was;
  – alvorens over te gaan tot (verdere) uitvoering van een Zoekopdracht of Overeenkomst, afdoende zekerheid voor tijdige nakoming van de (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever te verkrijgen.
 3. Opdrachtgever zal voorts alle (overige) maatregelen nemen en handelingen verrichten die noodzakelijk zijn om Flexitalent in staat te stellen om haar rechten onder de Algemene Voorwaarden, de Zoekopdracht en/of de Overeenkomst uit te oefenen.
 4. Behoudens gevallen als omschreven in het eerste lid, waarin de Zoekopdracht of Overeenkomst door Flexitalent mag worden ontbonden, eindigt een Zoekopdracht of Overeenkomst met de volbrenging daarvan, of op een door partijen nadrukkelijk bepaald tijdstip. Flexitalent en Opdrachtgever kunnen een Zoekopdracht of Overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, doen eindigen. Opzegging dient plaats te vinden bij aangetekend schrijven. De datum waarop het aangetekende schrijven wordt verzonden, heeft te gelden als de datum waarop de opzegtermijn aanvangt. Indien tussentijdse opzegging niet mogelijk is of als een aangepaste opzegtermijn geldt, blijkt dit uit de Zoekopdracht of de Overeenkomst.
 5. Een ontbinding of opzegging van de Zoekopdracht of Overeenkomst op grond van dit artikel door Flexitalent laat onverlet haar mogelijkheden om vergoeding van de schade die zij dientengevolge lijdt te vorderen. Flexitalent zal ten gevolge van haar ontbinding of opzegging van de Zoekopdracht of Overeenkomst nimmer aansprakelijk zijn voor eventuele directe of indirecte schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt, zelfs niet indien zij de opzegtermijn niet in acht heeft genomen.

Artikel 31. Informatie, geheimhouding en Wet bescherming persoonsgegevens

 1. Alle informatie, in de ruimste zin des woords, die door Flexitalent aan Opdrachtgever wordt verstrekt, in het kader van onderhandelingen, de Zoekopdracht of de Overeenkomst, is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Opdrachtgever is verplicht om de hoogste mate van geheimhouding met betrekking tot dergelijke informatie in acht te nemen en is daarnaast gehouden om alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen te treffen teneinde openbaring van de informatie aan een derde te voorkomen. Opdrachtgever zal alle werknemers en betrokken derde partijen eveneens tot geheimhouding verplichten.
 2. Monden de onderhandelingen niet uit in een Zoekopdracht of Overeenkomst, dan zal Opdrachtgever de hoogste mate van geheimhouding betrachten ten aanzien van de informatie en zal hij die nimmer verstrekken aan derden, in de ruimste zin des woords. Opdrachtgever zal daarnaast niet gerechtigd zijn om op enige wijze gebruik te maken van de door Flexitalent aangeleverde informatie, in de ruimste zin des woords, en dient op eerste verzoek alle informatie en alle gegevensdragers aan Flexitalent te retourneren en alle daarvan gemaakte kopieën per direct te vernietigen.
 3. Opdrachtgever is gehouden de Wet bescherming persoonsgegevens en daarmee samenhangende wet- en regelgeving te eerbiedigen met betrekking tot door Flexitalent, in het kader van haar Dienstverlening, verstrekte persoonsgegevens.
 4. Blijft Opdrachtgever in gebreke bij het bepaalde in de voorgaande leden, dan zal Opdrachtgever een niet voor matiging vatbare boete aan Flexitalent verschuldigd zijn van € 25.000,00 voor iedere door Flexitalent geconstateerde overtreding, ongeacht het recht van Flexitalent om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 32. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van de Kandidaat, Flexkracht, Gedetacheerde of Z(Z)P’er, ongeacht het soort Dienstverlening. Flexitalent accepteert, indien, om welke reden dan ook, (achteraf) blijkt dat er een verkeerde keuze door Opdrachtgever is gemaakt, hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt indien een Kandidaat, Flexkracht, Gedetacheerde of Z(Z)P’er zich op enig moment (om hem of haar moverende redenen) terugtrekt.
 2. Flexitalent is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstilstand, immateriële schade, gevolgschade en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords, waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen personeelsleden van Opdrachtgever.
 3. Indien Flexitalent op grond van de Algemene Voorwaarden, de Zoekopdracht, de Overeenkomst en/of de wet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat op basis van de aansprakelijkheidsverzekering van Flexitalent wordt uitgekeerd.
 4. Indien de verzekeraar van Flexitalent, om welke reden dan ook niet of niet volledig tot uitkering overgaat, zoals, doch niet uitsluitend, indien de desbetreffende verzekering geen dekking biedt, of een toepasselijke verzekering ontbreekt, zal de aansprakelijkheid van Flexitalent in ieder geval zijn beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde (exclusief BTW) van de betreffende Zoekopdracht of Overeenkomst. Hierbij geldt in alle gevallen een maximum aansprakelijkheid van € 100.000,00 per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
 5. Flexitalent is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien Opdrachtgever op het moment, waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Flexitalent, behoudens opzet of grove schuld van Flexitalent bij de uitvoering van de Zoekopdracht of Overeenkomst.
 6. Aansprakelijkheid voor schade in de ruimste zin des woords, die is ontstaan al dan niet door opzet of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten van Flexitalent en derden (zoals Kandidaat, Flexkracht, Gedetacheerde of Z(Z)P’er) als door Flexitalent ingeschakeld bij de uitvoering van de Zoekopdracht of Overeenkomst, is volledig uitgesloten.
 7. Opdrachtgever is gehouden Flexitalent nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen personeel van Opdrachtgever, Kandidaat, Flexkracht, Gedetacheerde en Z(Z)P’er, alsmede hun nabestaanden, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, in de ruimste zin des woords, ontstaan door of in verband met de Zoekopdracht of Overeenkomst. Opdrachtgever vergoedt Flexitalent alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand.
 8. Het is Flexitalent ten allen tijde toegestaan om haar vorderingen jegens Opdrachtgever te cederen.
 9. Inlichtingen die door Opdrachtgever aan Flexitalent zijn verstrekt, daaronder begrepen informatie over de toepasselijke inlenersbeloning, zullen door Flexitalent als juist mogen worden aangemerkt. Flexitalent is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Opdrachtgever vrijwaart Flexitalent nadrukkelijk voor alle mogelijke aanspraken van derden, ter zake van beweerdelijke schade of boetes, in de ruimste zin des woords, die is ontstaan of die zijn verbeurd omdat Flexitalent vertrouwd heeft op de juistheid van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en dienovereenkomstig heeft gehandeld.

Artikel 33. Geschillenregeling, rechtskeuze en forumkeuze

 1. Op alle aanbiedingen, diensten, offertes, opdrachtbevestigingen, Zoekopdrachten en Overeenkomsten van en met Flexitalent is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Rotterdam. Indien de kantonrechter bevoegd is om kennis te nemen van het geschil, worden geschillen beslecht voor de Rechtbank te Rotterdam.

Versie februari 2017-heden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder registratienummer 88611833

www.Flexitalent.nl

———————————————————————————————————————————————————————————
Disclaimer

Lees de onderstaande gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. De toegang tot en het gebruik van de website zijn onderworpen aan deze voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website, op welke wijze dan ook, aanvaardt u akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden.

In het Privacy Statement vindt u informatie over de wijze waarop Flexitalent omgaat met de gegevens die via onze website binnenkomen. Deze website bevat gegevens die naar ons beste weten en overtuiging voldoen aan de regelgeving die in Nederland van kracht is. Flexitalent kan geen verzekering geven betreffende de rechtmatigheid of aanvaardbaarheid van deze website en de gegevens erop in andere landen of rechtsgebieden. Flexitalent heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde in te trekken of te wijzigen.

Intellectueel eigendom
Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van Flexitalent. U mag de gegevens op deze website bekijken, kopiëren, printen en verspreiden onder de voorwaarden dat u:

 • de gegevens uitsluitend voor persoonlijke interne doeleinden gebruikt. Gebruik voor openbare of handelsdoeleinden is uitdrukkelijk verboden.
 • de kopie van de gegevens voorziet van de volgende mededeling: ©2017 Flexitalent. Alle rechten voorbehouden.
  De Flexitalent merknaam en de Flexitalent logo’s op deze website zijn handelsmerken van Flexitalent en staan als zodanig geregistreerd.

Aansprakelijkheid
Deze website is een etalage met algemene informatie voor bezoekers over Flexitalent en haar producten en diensten en kan op ieder moment worden veranderd. Flexitalent kan niet instaan voor de volledigheid of juistheid van de informatie.
Om volledigheid of juistheid te verifiëren, dient u contact met ons op te nemen. Flexitalent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van de gegevens, dan wel de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website, behoudens indien deze schade te wijten is aan Flexitalent door opzet of grove schuld. De website kan links bevatten naar websites die buiten het www.flexitalent.nl domein liggen. Flexitalent is niet verantwoordelijk voor deze websites. De links naar zulke websites worden aangebracht voor uw gemak en impliceren niet dat Flexitalent deze websites of de inhoud ervan ondersteunt.

Vertrouwelijkheid van uw informatie
Flexitalent wenst via haar website geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u te ontvangen. Alle informatie die Flexitalent via haar website ontvangt, met uitzondering van uw persoonlijke identificeerbare informatie, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Door het versturen van informatie aan Flexitalent via deze website of op een andere elektronische manier, verleent u aan Flexitalent een onbeperkte en onherroepelijke licentie om die informatie te gebruiken, te reproduceren, te tonen, te wijzigen en te distribueren, en staat het Flexitalent vrij die informatie, met inbegrip van alle daarin vervatte ideeën, kennis en technieken, kosteloos voor welk doel dan ook te gebruiken.

Vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de website Flexitalent.nl dan kunt u via info@flexitalent.nl dat aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de website niet volledig is of fouten bevat horen wij dit graag van u. De informatie op deze website wordt (vrijwel) dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

E-mail De informatie in de e-mail berichten van Flexitalent is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Wanneer u een e-mail bericht van Flexitalent per abuis ontvangt, gelieve onmiddellijk contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Wij verzoeken u dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Flexitalent aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige danwel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor door haar daarbij overgebrachte virussen.
————————————————————————————————————————————————————————

Privacy Statement

Privacy Statement
Flexitalent is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Flexitalent houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Hieronder wordt uiteengezet welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen en hoe wij deze gegevens zouden kunnen gebruiken.
Ook andere belangrijke onderwerpen omtrent uw privacy worden beschreven.

Welke informatie verzamelt Flexitalent en waarom?
Flexitalent zal enkel die persoonsgegevens verzamelen (zoals functie, titel, naam, naam bedrijf, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u vrijwillig via onze website of e-mailcorrespondentie verstrekt. Daarnaast wordt algemene informatie verzameld zoals het type browser dat u gebruikt en de bestanden die u opvraagt. Deze informatie dient om onze website te verbeteren en tegemoet te komen aan uw wensen. Mailingen zijn, conform de wet op de telecommunicatie, voorzien van een opt-out, een link waarmee u zich kunt uitschrijven voor berichten per e-mail.

Waarvoor wordt deze informatie gebruikt?
De persoonsgegevens die u aan Flexitalent verstrekt zullen worden gebruikt om uw vragen te beantwoorden, om u de gevraagde informatie over producten en/of diensten van Flexitalent te bezorgen of om uw opdrachten uit te voeren.
Flexitalent kan daarbij gebruik maken van derden voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.
Indien u uw persoonsgegevens aan Flexitalent heeft verstrekt en u wilt deze gegevens laten verwijderen of wijzigen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen alle redelijke inspanningen doen om gevolg te geven aan uw verzoek.

Privacy van kinderen (14 jaar of jonger)
Flexitalent zal nooit bewust persoonlijke gegevens vragen of verzamelen aan of over kinderen (van 14 jaar of jonger) zonder de toestemming van één van de ouders of van de wettelijke voogd, en Flexitalent zal nooit bewust de marketing van haar producten of diensten op kinderen richten. Als Flexitalent merkt dat de persoon die persoonlijke gegevens invoert via een website van Flexitalent een kind is, zal Flexitalent zich redelijkerwijs inspannen om deze persoonlijke gegevens zo snel mogelijk uit zijn bestanden te verwijderen. Flexitalent zal zich ook redelijkerwijs inspannen om te garanderen dat deze persoonlijke gegevens niet voor enig doel worden gebruikt en dat ze niet worden vrijgegeven aan enige derde. Omdat Flexitalent geen persoonlijke gegevens over kinderen wil verzamelen en alle onopzettelijk verzamelde gegevens verwijdert zodra ze worden ontdekt, bewaart Flexitalent geen gegevens over kinderen die zouden moeten worden bekeken of verwijderd. Als een ouder verzoekt om gegevens over hun kind te bekijken of te verwijderen voordat Flexitalent de gegevens heeft ontdekt en verwijderd, zal Flexitalent dit verzoek uiteraard inwilligen.

Andere belangrijke informatie
De website van Flexitalent kan links naar andere websites bevatten. Wij aanvaarden op geen enkele manier enige aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van deze sites. Bovendien kunnen sommige van onze webpagina’s ‘cookies’ bevatten. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw webbrowser gezonden kan worden en op uw computer opgeslagen kan worden. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina’s van onze website. Het kan noodzakelijk zijn – indien wettelijk vereist of door een gerechtelijk onderzoek of overheidsonderzoek – dat uw persoonsgegevens worden vrijgegeven. Flexitalent behoudt zich het recht voor om deze privacyrichtlijnen op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wij zullen aanpassingen onmiddellijk op deze webpagina weergeven.

Flexitalent streeft er naar nooit vacatures online te hebben staan die niet meer in behandeling zijn. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Flexitalent aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Statement van Flexitalent dan kunt u een e-mail sturen naar info@flexitalent.nl
In geval wijziging van onze Privacy Statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie